ผลงานการวิจัยพัฒนาสูตรน้ำมัน ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร เป็นที่ปรึกษา

 

 

มั่นใจได้ ... เพราะโรงงานได้รับรางวัล "เหรียญเงิน"

โครงการยกระดับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

และโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 081-9955909 หรือ 02-1195139

E-mail : info@charonechai106.com

LINE ID : @CI99

เพิ่มเพื่อน

  


Visitors: 294,449